Lejebetingelser

§ 1 – Bekræftelse

Bekræftelsen bekræfter lejeaftale indgået mellem lejer og ejer, idet ejer forestår formidlingsarbejdet mellem disse. Aftalen er bindende. Lejeforholdet omfatter nævnte bolig med alt tilbehør som opgivet i beskrivelsen. Boligen må ikke uden særlig tilladelse bebos af flere personer end det i beskrivelsen angivne antal.

§ 2 – Rengøring og skader

Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til rengøring af det lejede. Evt. nødvendig efterrengøring vil kunne foretages for lejers regning.

Lejer er ansvarlig for alt, hvad der tilhører boligen, og er ligeledes forpligtet til at erstatte alle selvforvoldte skader, der under opholdet evt. opstår på bolig og inventar. Skulle der under lejemålet opstå skader på boligen eller inventar, er lejer forpligtet til straks at underrette ejer herom. Alle skader skal erstattes inden afrejsen. Opdages der efter lejers afrejse skader/mangler, vil disse blive udbedret for den pågældende lejers regning.

§ 3 – Forsikring af lejer

I forbindelse med denne aftale er der ikke fra ejers side tegnet nogen form for forsikring til dækning af person- eller tingskader, som måtte opstå for lejer og dennes ledsagere under afvikling af lejemålet. Dette er også gældende i forbindelse med leje af vore heste, hvor der IKKE fra ejers side er tegnet nogen forsikring, men alene lejers ansvar.

§ 4 – Force majeure

Ejer kan på grund af force majeure, strejke og epidemiske sygdomstilfælde samt olie-/benzinindskrænkninger eller lignende opsige lejeforholdet med omgående virkning.

§ 5 – Betalingsbetingelser

Følgende betalingsbetingelser er gældende: Senest 8 dage efter afsendelse af bekræftelse betales depositum, og senest 20 dage før indflytning betales restbeløbet. Ved bestilling mindre end 20 dage før ankomsttidspunktet betales det fulde lejebeløb straks efter modtagelse af bekræftelse.
Hvis restbeløbet ikke indbetales rettidigt, er et evt. indbetalt depositum tabt.

§ 6 – Reklamationer

Evt. reklamationer over mangler ved boligen skal straks meddeles telefonisk, pr. brev eller e-mail til ejer. Lejer er forpligtet til at indrømme ejer en rimelig frist til at udbedre evt. mangler samt bidrage til at undgå forværring af skader og minimere evt. tab for ejer. Hvis udbedringen ikke er tilfredsstillende, skal dette omgående meddeles til ejer.

§ 7 – Opsigelse af aftale

Lejer kan, før lejemålets begyndelse, opsige denne aftale. Af bevismæssige grunde anbefales det, at opsigelsen fremsendes til ejer i anbefalet brev eller blot pr e-mail. Opsigelsen er først gældende fra den dag, ejer har den i hænde. I så tilfælde er ejer berettiget til at kræve en rimelig kompensation, idet følgende krav uden yderligere bevis vil blive rejst:

  • indtil 70 dage før ankomst: 10% af det samlede lejebeløb, minimum DKK 500,-
  • 69 til 40 dage før ankomst: 25% af det samlede lejebeløb, minimum DKK 500,-
  • 39 til 14 dage før ankomst: 80% af det samlede lejebeløb, minimum DKK 500,-
  • fra 9 dage før ankomst: 90% af det samlede lejebeløb, minimum DKK 500,-

Det er lejer tilladt uden ekstra udgifter at overdrage lejeaftalen til en anden lejer. Meddelelse herom skal i givet fald ske skriftligt til ejer.

§ 8 – Afbestillingsforsikring

Lejer sørger selv for afbestillingsforsikring, hvis lejer finder det nødvendigt.

§ 9 – Værneting

Værneting: Den retskreds i hvilken det lejede hus er beliggende.